Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 19 vizitatori și nici un membru online

Funcţionarea GAL-ului

 

GAL Podişul Mediaşului este constituit ca asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. La nivelul GAL-ului, organele asociaţiei sunt:

1) Adunarea Generală;

2) Consiliul Director;

3) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;

4) Comitetul de selecţie a proiectelor;

5) Compartimentul administrativ.

 

Adunarea Generală - este organul de conducere a Grupului de Acţiune Locală, alcătuit din totalitatea asociaţilor. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

-       Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;

-       Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

-       Alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de selecţie;

-       Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori.

 

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte organe ale asociaţiei. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 

Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 

a)    prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei;

b)    încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c)    aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d)    desemnează, din rândul membrilor săi, un preşedinte al asociaţiei;

e)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

 

Cenzorul sau după caz Comisia de cenzori - pentru că numărul asociaţilor este mai mare de 15, asociaţia are un cenzor - o persoană din cadrul asociaţiei. În momentul în care Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului va avea mai mult de 100 membrii înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o Comisie de cenzori.

Comisia de cenzori este alcatuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Regulile generale de organizare şi functionare a Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. În realizarea competenţelor sale cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori:

 

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b)    întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c)    participă la şedintele consiliului director, fără drept de vot;

d)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

Comitetul de selecţie a proiectelor - procesul de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul de Acţiune Locală, în cadrul Axei 4 LEADER a PNDR, va avea următorul parcurs: 

-       odată depuse la GAL, proiectele vor fi preluate de către un secretariat format din angajaţii asociaţiei, care le vor verifica din punctul de vedere al eligibilităţii şi conformităţii administrative a documentaţiei

-       un grup de lucru format din consultanţi externi vor trece la evaluarea proiectelor în baza criteriilor de selecţie propuse în ghidul de finanţare şi vor elabora rapoarte de evaluare

-       rapoartele de evaluare împreună cu documentaţia suport vor fi supuse deciziei finale a unui comitet format din membrii GAL, denumit Comitet de selecţie a proiectelor

 

Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din reprezentanţi ai partenerilor din Grupul de Acţiune Locală, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală. Comitetul de selecţie va avea următoarele responsabilităţi principale:

 

a)    se implică direct în promovarea programului de finanţare către potenţialii beneficiari;

b)    studiază rapoartele de evaluare şi decide cu privire la proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului;

c)    raportează Adunării Generale cu privire la stadiul implementării strategiei.

 

Comitetul va avea 11 membri titulari şi 11 membri supleanţi, reprezentând diversele categorii de parteneri, astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de cel puţin 60%. Cei 11 membri vor fi din următoarele categorii:

 

-      3 reprezentanţi ai administraţiei publice

-      1 reprezentant al serviciilor publice

-      4 reprezentanţi ai sectorului privat

-      3 reprezentanţi ai societăţii civile

 

Pentru funcţionalitate şi eficacitate, comitetul de selecţie poate lucra prin intermediul unor sub-comitete, în funcţie de specialitatea şi experienţa membrilor şi de proiectele care sunt evaluate. Pot fi organizate până la 4 sub-comitete:

 

1.    comitetul de selecţie cu tema patrimoniu cultural

2.    comitetul de selecţie cu tema turism şi patrimoniu natural

3.    comitetul de selecţie cu tema procesare produse agricole

4.    comitetul de selecţie cu tema dezvoltare economie, sector non-agricol

 

Într-un sub-comitet pot face parte până la 5 membri, păstrând proporţia 40% - sector public şi 60% - sector privat, aleşi dintre membrii comitetului de selecţie al GAL, numiţi de Adunarea Generală.

 

Description: Description: Description: Număr de membri: 11 titulari şi 11 supleanţi

 

Compartimentul administrativ este format din totalul angajaţilor şi colaboratorilor Asociaţiei GAL Podişul Mediaşului şi are următoarea componenţă:

a) Director executiv - coordonează activitatea GAL atât sub aspectul activităţilor, cât şi al resurselor umane şi financiare, precum şi implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului, angajează asociaţia în relaţie cu terţi, administrează relaţia cu APDRP, desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, menţine relaţia cu partenerii, beneficiarii;

b) Manager finanaciar - contabil  - se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar - contabile ale GAL-ului;

c) Manager program de finanţare - administrează activitatea de finanţare a GALului, lansarea măsurilor, sprijinirea potenţialilor aplicanţi, primirea propunerilor de proiect, organizează procesul de evaluare şi şedinţele comitetului de selecţie, elaborează rapoartele de activitate şi cele financiare pentru APDRP, partea care revine funcţionării GAL;

d) Secretar - asigură suportul logistic şi de secretariat pentru toate activităţile GAL;

e) Promotori - desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor şi apelurilor pentru propuneri de proiecte.

Personalul angajat al GAL este sprijinit în munca sa de către o echipă formată din consultanţi externi care vor oferi consultanţă cu privire la organizarea activităţii GAL, animarea teritoriului, redactarea şi comunicarea procedurilor, evaluarea proiectelor, activităţi de cercetare şi instruire şi altele, în funcţie de necesităţi.

 

Description: Description: Description: C:\Users\user\Desktop\Serviciu\GALPM\functionarea GAL_files\image002.gif

 


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.